Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1
Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1
Rate this post

Download sách Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1 - Tải Ebook Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1 của tác giả , định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1

Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.

Mục lục:

Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệu

Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biến

Chương 2: Làm sạch dữ liệu

Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu

Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính

Chương 5: phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng thể

Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai

Chương 7: Kiểm định phi tham số

Chương 8: Kiểm định tỷ lệ

Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính

dtchung289 21-12-2017